மந்திரத்தின் மூலம் நோய்களை குணப்படுத்தும் நேரடி காட்சிகள்

Billi Soooniyam

வீடியோ கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது:
பில்லி சூனியம் பற்றி நாம் கேள்விப்பற்றிப்போம். ஒருவருக்கு பில்லி சூனியம் வைக்கப்பட்டால் அவரது உடலில் பெரும்பாலான பகுதிகள் செயல் இழந்துவிடும் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் மந்திரம் மூலம் அத்தகைய பில்லி சூனியத்தை அகற்றி ஒருவரை முழுமையாக குணப்படுத்தும் நேரடி காட்சிகள் இதோ.