நவமி 2021 தேதிகள்

Astrology

இந்துக்களின் காலக்கணிப்பு அட்டவணையில் மாதம் இருமுறை வரும் இந்த நவமி நாளை “திதி ” என்று அழைக்கிறோம். நவமி ஆனது சந்திரனின் இயக்கத்தின் அடிப்பதிலேயே சுழற்சி முறையில் கணிக்கப்பட்டு வரைபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

Moondram pirai

Navami dates 2021

DateDay
07 January 2021Thursday
22 January 2021Friday
05 February 2021Friday
20 February 2021Saturday
07 March 2021Sunday
22 March 2021Monday
05 April 2021Monday
21 April 2021Wednesday
05 May 2021Wednesday
20 May 2021Thursday
03 June 2021Thursday
19 June 2021Saturday
03 July 2021Saturday
18 July 2021Sunday
01 August 2021Sunday
31 August 2021Tuesday
15 September 2021Wednesday
30 September 2021Thursday
14 October 2021Thursday
29 October 2021Friday
12 November 2021Friday
28 November 2021Sunday
12 Deember 2021Sunday
28 Deember 2021Tuesday

சஷ்டி 2021  அஷ்டமி 2021

Navami dates 2020

DateDay
04 January 2020Saturday
19 January 2020Sunday
03 February 2020Monday
17 February 2020Monday
04 March 2020Wednesday
18 March 2020Wednesday
02 April 2020Thursday
16 April 2020Thursday
01 May 2020Friday
02 May 2020Saturday
16 May 2020Saturday
31 May 2020Saturday
14 June 2020Sunday
29 June 2020Monday
14 July 2020Tuesday
28 July 2020Tuesday
12 August 2020Wednesday
27 August 2020Thursday
11 September 2020Friday
25 September 2020Friday
11 October 2020Sunday
25 October 2020Sunday
09 November 2020Monday
23 November 2020Monday
09 Deember 2020Wednesday
23 Deember 2020Wednesday

Navami 2019

DateDay
15 January 2019Tuesday
29 January 2019Tuesday
13 February 2019Wednesday
27 February 2019Wednesday
15 March 2019Friday
29 March 2019Friday
13 April 2019Saturday
(Ram Navami 2019)
28 April 2019Sunday
13 May 2019Monday
27 May 2019Monday
11 June 2019Tuesday
26 June 2019Wednesday
10 July 2019Wednesday
26 July 2019Friday
09 August 2019Friday
24 August 2019Saturday
07 September 2019Saturday
23 September 2019Monday
07 October 2019Monday
(Maha Navami 2019)
22 October 2019Tuesday
05 November 2019Tuesday
20 November 2019Wednesday
05 December 2019Thursday
20 December 2019Friday

நவமி என்பது 15 நாட்களை சுழற்சியாக கொண்ட கணக்கில் 9 வது நாளாக வரும். “நவ” என்பது ஒரு வடமொழிச்சொல் அதன் அர்த்தம் “எட்டு”. எனவே சுழற்சி முறையில் அமாவாசை மற்றும் பூரணை நாட்களை அடுத்து வரும் ஒன்பதாவது திதி நவமி நாளாக கருதப்படுகிறது. மாதம் இருமுறை வரும் நவமி திதி மாதத்தின் முதல் பாதியில் அமாவாசைக்கு அடுத்த நாளில் இருந்து பூரணை நாள் வரை இருக்கும் இந்த காலம் வளர்பிறை காலமாகும். மாதத்தின் அடுத்தபாதியில் பூரணைக்கு அடுத்த நாளில் இருந்து அமாவாசை முடிய வரை வரும் இந்த காலம் தேய்பிறை காலம்.

நவமியின் பிரிவுகளுக்கான பெயர்கள்

வளர்பிறை மற்றும் தேய்பிறை ஆகியவைகளை வைத்து வரும் நவமிதிதி இரண்டு பெயர்களை கொண்டது. அதனை கீழே வகை படுத்தியுள்ளோம். வளர் பிறையில் வரும் நவமி – சுக்கில பட்சம் தேய்பிறையில் வரும் நவமி – கிருஷ்ண பட்சம்.

- Advertisement -

Lord Shiva

கடவுள் வழிபாட்டுக்கான நவமி திதியில் வரும் விரதங்கள் :

இராம நவமி (Ram navami 2020): சித்திரை மாதம் வரும் வளர்பிறை நவமியில் இராம நவமி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதன் காரணம் யாதெனில் இராமபிரான் இந்த சித்திரை வளர்பிறை தேதியில் பூமியில் தோன்றிய காரணத்திற்காக சித்திரை மாத வளர்பிறை நாளை நாம் “இராமநவமி” நாளாக கொண்டாடி வருகிறோம்.

மகாநவமி :

புரட்டாசி மாதத்தில் வளர்பிறையில் வரும் மகாராத்திரியின் ஒன்பதாவது நாள் மகாநவமி நாளாக இருக்கிறது

.

English Overview:
Here we have Navami 2021 dates or Navami date in 2021. It covers navami in January 2021, navami in February 2021, navami in March 2021, navami in April 2021, navami in May 2021, navami in June 2021, navami in July 2021, navami in August 2021, navami in September 2021, navami in October 2021, navami in November 2021 and navami in December 2021. We also specified Ram Navami 2021 date and Maha Navami 2021 date clearly.